"Przekazywanie życia w nauczaniu Kościoła"        

 

W Bożym zamyśle mężczyzna i kobieta przez więź małżeńską, zostali powołani do tego, by dzielić się otrzymanym od Najwyższego darem życia. Władza przekazywania życia, właściwa wszelkim istotom żyjącym, jest u człowieka udziałem w stwórczej wszechmocy Boga, a zatem źródłem wyjątkowej i niezrównanej godności. Poczęcie człowieka łączy się ze szczególnym działaniem Boga, który daje istnienie nowej duszy, rozumnej i nieśmiertelnej. Toteż rodzice dziecka są współtwórcami miłości Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazicielami.

            Rodzice odpowiadają nie tylko za przekazywanie życia, ale również za wychowanie swoich dzieci. Wychowanie także powinno być współdziałaniem z Bogiem-Stwórcą, gdyż polega na tworzeniu człowieka, na przyczynianiu się do jego rozwoju- rozumianego jako wszechstronny: fizyczny, intelektualny, moralno-religijny, społeczny. Błędne jest wychowanie ograniczające się jedynie do jednostronnego traktowania, np. wspierania intelektualnego przy równoczesnym zaniedbaniu życia religijnego i moralnego dziecka.

            Książka „Przekazywanie życia w nauczaniu Kościoła”, zawiera analizę licznych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, od Piusa XII do Jana Pawła II. Podkreśla niezwykłą godność osoby ludzkiej i konieczność poszanowania  fundamentalnego prawa, którym jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

            Idąc za wskazaniami Magisterium, autor przedstawia niektóre propozycje dotyczące wychowania rozumianego jako  prawdziwie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podkreśla konieczność odzyskania utraconych wartości, dziś często zapomnianych czy wręcz wyśmiewanych, jak np. wychowanie zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, szacunku do kobiety, do małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą.

Wykroczeniom i grzechom przeciwko życiu należy przeciwstawić  zaangażowanie wszystkich – w zgodzie z nauką Kościoła rozumianych- zasobów ludzkich, kulturowych i duchowych.  Tylko wtedy zostanie i przetrwa  cywilizacja miłości, skutecznie przeciwstawiająca się kulturze śmierci i pogardy dla drugiego człowieka.

 

Książka "Przekazywanie życia w nauczaniu Kościoła", to opublikowana rozprawa doktorska ks. Władysława Mariana Zarębczana, którą obronił na wydziale filozoficznym Papieskiego Ateneum "Antonianum" w Rzymie.

 

Opisana książka dostępna jest w języku włoskim.